Met deze kop opent Clean Totaal een nieuwsbericht op haar website over de integrale controle onder 60 schoonmaakbedrijven en 145 inleners door onder andere de Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, IND, OM en gemeenten. Maurice Rutgrink geeft na het lezen van het hele rapport vanuit zijn positie aan moeite te hebben met deze kop.

Met deze kop trek je lezers, maar zet je onwillekeurig een negatief beeld neer van en over de schoonmaakbranche.  Het verhaal op Clean Totaal komt natuurlijk niet als een verrassing, uiteraard zijn er misstanden. Ik citeer uit het rapport het volgende:

“Het eindrapport van het Interventieteam Schoonmaak (ook: ITSchoonmaak) over de periode 1 januari 2016 tot 1 april 2020. De deelnemende convenantpartners binnen het programma en interventieteam Schoonmaak zijn: · Inspectie SZW (ISZW); ·Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) · Gemeenten (door tussenkomst van VNG Naleving) · Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). · Belastingdienst/UD MKB en Belastingdienst/FIOD · Politie · Openbaar Ministerie.”

Dat betekent met de inzet van deze diensten en/of organisaties dat geen terrein ongemoeid werd gelaten.

“De integrale aanpak en inzet van repressieve en preventieve interventies heeft in de afgelopen jaren aansprekende resultaten en effecten opgeleverd. Er is een duidelijk signaal richting de kwetsbare schoonmaakbranche afgegeven dat malafide handelingen niet worden getolereerd en worden bestreden. Het is belangrijk om dit signaal te blijven afgeven, om terugval te voorkomen. Diverse diensten hebben besloten de samenwerking voort te zetten. Momenteel wordt de huidige samenwerkingsvorm afgerond om met ingang van 1 juli 2020 onder artikel 64 Wet SUWI door te gaan. Deelnemende samenwerkingspartners daarin zijn Belastingdienst, ISZW en UWV.”

In het rapport meldt de samensteller dat er circa 11.000 schoonmaakbedrijven in Nederland als zodanig geregistreerd staan. Door een selectieprocedure is het oog van dit team gevallen op circa 60 bedrijven. Daarvan zijn er ongeveer 38 werkzaam in de horeca en hotelbranche. Dit onderzoek heeft nu bijna 4,5 jaar gelopen. De resultaten staan in het artikel op Clean Totaal vermeld. In het rapport wordt eveneens vermeld dat de integrale aanpak aansprekende resultaten heeft opgeleverd.

Sensatiepers?
In de vakbladen zijn in deze looptijd een aantal artikelen verschenen over de malafide praktijken. Ook hier wervelde het stof hoog op. Wil ik alles goedpraten? Zeker niet, malafide bedrijven horen simpelweg niet thuis in deze branche, maar we moeten ook niet gaan doen alsof zij er niet zijn of waren en/of we dat niet weten. Malafide glazenwaspraktijken zijn al vaker aan de orde geweest. Het topic is dusdanig bekend dat je er niet van weg kunt kijken, maar een dergelijk onderzoek over een periode van 4,5 jaar zo presenteren, breekt het imago van onze branche verder af. Ondanks het feit dat er effecten gemeld worden, doet de kop anders vermoeden. Sensatiepers?

Fraude in de keten
Wat in dit artikel is onderbelicht, is dat er niet alleen door ondernemers werd gefraudeerd, maar ook door werknemers. Fraude met huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, besparing beëindigde PW-uitkeringen, terugvordering uitkeringsfraude, opgelegde bestuurlijke boetes, uitkeringen beëindigd en uitkeringen aangepast . Ook hier ligt een deel van de problematiek op het bordje van de ondernemer. Maar als een werknemer al bij voorbaat niet eerlijk is, kan het de ondernemer dan aangerekend worden als deze er in trapt? Ook de effecten van de nieuwe wet WAADI, veel ondernemers kenden het niet, zijn wel meegeteld in de rapportage.

Positief gestemd
Ik ben na het lezen van het rapport eigenlijk zeer positief gestemd. Totaal zijn er circa 11.000 bedrijven en bij 80 daarvan zijn de koppen gesneld. Alle samenwerkende diensten hebben schokgolven door de malafide sector heen geblazen; helaas blijven er altijd schurken onder ons. Dat betekent dat wij als branche zeer zeker goed bezig zijn. Allen zijn bezig met het verwerven van een positief imago. Steeds meer bedrijven halen een keurmerk, al is dat niet altijd even inzichtelijk voor de consument. Steeds meer bedrijven organiseren zich via een branchevereniging, samen zijn beiden goed voor bijna 600 leden. Deze leden dragen door het lidmaatschap en de bijbehorende keurmerken, NEN- en ISO certificeringen en VCA-erkenning steeds meer het vaandel van professionalisme uit. Bij deze bedrijven zit het goed, al kan er overal wel eens een administratief kleinigheidje voorkomen omdat er ergens een komma ontbreekt of een punt niet gezet is.

Ik betreur de malafide praktijken, maar wijs op de positieve effecten van dit onderzoek, de positieve werking van beide brancheverenigingen, een cao waar veel branches met een scheef oog naar kijken en uurlonen die veel beter geschaald zijn dan bijvoorbeeld in de detailhandel en horeca.

Positieve lijn vasthouden
De kop van het artikel had mijn inziens anders geformuleerd moeten worden, zoals “Rapportage meldt daling malafide praktijken in de schoonmaakbranche”. Maar ja, dat trekt geen lezers. Dit is geen verwijt aan de redacties van eender welk vakblad dan ook, integendeel. Door hun artikelen bewijzen zij de branche een goede dienst. Het is nu juist de taak van brancheverenigingen om de positieve lijn die 4,5 jaar geleden al ontstaan is vast te houden en omhoog te stuwen. Uiteraard zijn er altijd boefjes en boefjesmaten. Maar wij van branchevereniging SIEV kijken vol trots naar de leden die de branche een warm hart toedragen. SIEV-leden zetten steeds vaker de toon bij aanbestedingen, ook hier ziet men de tendens al verschuiven naar deelname van mkb-bedrijven bij grote(re) aanbestedingen.

Groot compliment
Wij willen daarom juist alle bonafide bedrijven in de branche een groot compliment geven. Zij hebben ervoor gezorgd dat er slechts 80 bedrijven gecontroleerd behoefden te worden in plaats van 11.000!

Met heldere groet,
Maurice Rutgrink
voorzitter SIEV